Sinu homsed
talendid on siin

Privaatsuspoliitika

Andmekaitsedeklaratsioon ja teabe edastamine

Preambul

Esmalt kõige olulisemast: me hoiame teie isiklikud andmed konfidentsiaalsena ja järgime kehtivat andmekaitse regulatsiooni.

Soovime anda teile informatsiooni selle kohta, milliseid isiklikke andmeid me küsime, kui registreerite end meie värbamisportaali kasutajaks, milleks me neid andmeid vajame ja kelle poole saate küsimuste korral pöörduda.

 

Keda andmekaitsedeklaratsioon puudutab?

Deklaratsioon puudutab isikuid (edaspidi „kandidaadid”), kes esitavad Talentorile oma isiklikud andmed, kas vabale ametikohale kandideerimiseks või omal algatusel sooviavalduse saatmisel.

Kes me oleme?

Me oleme äriühing Talentor International GmbH (edaspidi „Talentor”) juriidilise aadressiga Viinis. Talentor on juhtivtöötajate otsimisega tegelev ettevõte peakontoriga Austrias, omades sealjuures rahvusvahelisi frantsiisipartnereid üle kogu maailma. Oma töös spetsialiseerume kõrgema ja keskmise taseme juhtivtöötajate otsimisele ning nõustamisele.

Talentor International GmbH, FN 389879b

Tegevdirektor: Michael Sarsteiner

Aadress: Universitätsring 8/6, 1010 Vienna

Telefon: +43 1 523 820-77

E-post: office@talentor.com

Meil on partnerid järgmistes riikides: https://talentor.com/locations

Tütarettevõtted

Meie äriühingu juurde kuuluvad emaettevõte ja Talentori frantsiisipartnerid, kellel on teie andmetele ligipääs.

– Emaettevõte on Austria turul tegutsev epunkt Internet Recruiting GmbH (juriidiline aadress: Harrachstraße 6, 4020 Linz), mis tegutseb aktiivselt spetsialistide ja juhtivtöötajate värbamisega. www.epunkt.com

– teeme globaalsel tasandil koostööd oma frantsiisipartneritega, kellega saate lähemalt tutvuda siin: https://talentor.com/locations

Kõigil Talentori tütarettevõtetel on kohustus tagada konfidentsiaalsus ja järgida kehtivat andmekaitseseadust.

 

Mis eesmärgil me teie andmeid kasutame?

Me kasutame teie andmeid karjäärinõustamiseks ja teile võimaliku töökoha pakkumiseks. Te võite registreerida end kandidaadiks ilma kindlale ametikohale kandideerimata. Niipea kui avaneb ametikoht, mis võib teile sobida, võtab teiega e-posti või telefoni teel ühendust Talentori konsultant, et järgmised sammud läbi arutada.

Kandidaadid võivad luua profiili ka kindlale ametikohale kandideerimiseks. Paraku ei pruugi vabale ametikohale kandideerimine alati tagada edu käimasoleval konkursil. Ka sellisel juhul võtab Talentori konsultant teiega e-posti või telefoni teel ühendust niipea, kui vabaneb teie profiilile vastav ametikoht.

Millisel õiguslikul alusel me teie isiklikke andmeid kasutame?

Me töötleme teie isiklikke andmeid teie nõusolekul. Meil pole luba kasutada teie isiklikke andmeid ilma teie nõusolekuta ja seda me ka ei tee. Lisaks kasutame andmeid oma juriidilist kohustuste täitmiseks ning seoses põhjendatud huviga (EL Isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6 paragrahv 1 punkt f), mis on seotud õigusnõuete esitamise ja teostamisega, samuti enda kaitsmisega selliste nõuete vastu.

Teil pole õiguslikku ega lepingulist kohustust oma isiklikke andmeid avalikustada. Samas ei saa me teie isiklike andmeteta võtta teilt vastu tööle kandideerimise avaldusi ega teavitada teid sobivatest vabadest ametikohtadest.

Milliseid isiklikke andmeid me kogume ja kasutame?

Järgmised andmed kogume me siis, kui te profiili loote. Andmete töötlemine toimub hiljem.

– Isiklikud andmed (nt ees- ja perekonnanimi)

– Aadress

– Kontaktandmed (nt telefoninumber ja e-posti aadress)

– Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (nt CV või tunnistused/sertifikaadid)

– Töökogemus (nt eelnevate töökohtade teave)

– Haridus (nt õpingute või haridustaseme teave)

– Erialased nõudmised (nt töösuhte soovitud kestus, soovitud palk, etteteatamistähtaeg)

– Oskused ja kvalifikatsioon (nt täiendkoolitus, tunnistused, sertifikaadid, keeleoskus, hobid)

– (registreerimise või uuenduse) kuupäev ja kellaaeg

 

Talentori personalikonsultant täiendab teie andmeid värbamisprotsessi käigus:

– Teie profiiliga seotud töövestlused, märkmed ja märkused (nt põhjus, miks te soovite töökohta vahetada)

– Elamisluba (kandidaatidelt, kes pole ühegi Talentori liikmesriigi kodanikud)

– E-posti suhtlus konsultandiga

– Ametikohad, mida me teile soovitame või kuhu te kandideerite

– Profiili indekseerimine, et seda hõlpsamalt leida

Rõhutame siinjuures, et tervisega seotud andmed, rassilist või rahvuslikku päritolu puudutav info, poliitilised või religioossed vaated, kuuluvus ametiühingusse või seksuaalne orientatsioon kuuluvad sellise teabe hulka, mida peab eriti hoolikalt kaitsma. Soovitame teil seega selliseid andmeid meile mitte edastada ei CV-s ega muudes dokumentides.

 

Kas värbamisprotsessi käigus toimub profileerimine?

Meie värbamisprotsess ei ole automatiseeritud, mis võimaldaks kandidaate automaatselt kandideerimisprotsessist eemaldada või klientidele soovitada. Seda, millised kandidaadid millistele ametikohtadele suunata või milliseid andmeid klientidele edastada, otsustab alati Talentori vastutav personalikonsultant.

Kandidaadiprofiilid on andmebaasis märksõnadega tähistatud, et neid oleks kergem leida; see võimaldab ka sobilikke tööpakkumisi lihtsamalt edastada. Indekseerimine sisaldab oskuste ja kvalifikatsiooni või töökogemuse kohta käivaid andmeid kandideerimiseks vajalikelt dokumentidelt. Vabade ametikohtade olemasolul kasutatakse neid märksõnu selleks, et sobitada kandidaadiprofiil ja kõik muud andmed ametikohale esitatud nõudmistega.

Talentori konsultandid kasutavad ka otsingualgoritme, et sobitada kandidaadiprofiilid ametikohtadega. Sellise meetodi abil võib leida ka kandidaate, kes kasutavad kandideerimisdokumentides sünonüümseid väljendeid.

 

Kellele teie andmed edastatakse?

Talentori töötajad

Sihtotstarbeliseks kasutamiseks pääsevad Talentori töötajad ja Talentori tütarettevõtete (lugege eespoolt) töötajad ligi andmetele, mis on nimetatud peatükis „Milliseid isiklikke andmeid me kogume ja kasutame?“

Talentori ärikliendid

Soovitame teile värbamisprotsessi raames sobivaid ametikohti. Kui olete Talentoris vestlusel käinud või kui oleme teiega ühendust võtnud, edastame teie andmed kindlate ametikohtade tarbeks klientidele individuaalselt. Klientidele ei tagata teie andmetele täielikku ligipääsu, vaid luuakse PDF-formaadis kokkuvõte. See kokkuvõte koostatakse seoses konkreetse ametikohaga ning seal on kirjas lähteandmed (isiklikud andmed, aadress ja kontaktandmed), teie tööalased nõudmised (näiteks soovitud palk või etteteatamistähtaeg) ning Talentori konsultandi hinnang vestluse ja märkmete põhjal. Meie klientidel on lepinguline konfidentsiaalsus- ja saladuse hoidmise kohustus.

Tehniliste teenuste pakkuja

Meie teenuseid toetab hulk teenusepakkujaid (tellimuse töötlejad). Sellised teenusepakkujad on näiteks meie värbamistarkvara tootja või serverimajutuse pakkuja, kes varustavad meid tarkvara toimimise jaoks vajaliku serveriga. Nendel teenusepakkujatel on teie andmetele hoolduse eesmärgil juhtumipõhine ligipääs. Neil on lepinguline konfidentsiaalsuskohustus ja lepinguline kohustus rakendada andmekaitse meetmeid ning me kontrollime regulaarselt nende meetmete järgimist.

Teiste osapoolte ligipääs

Võib juhtuda, et peame juhtumipõhiselt edastama teie andmed ametnikele või kohtule, et täita juriidilisi kohustusi ja kaitsta end õigusnõuete vastu.

 

Millised on minu õigused?

Vastavalt EL Isikuandmete Kaitse Üldmäärusele (artiklid 15 kuni 22) on teil õigus informatsioonile, tühistamisele, piirangutele, andmeedastusele, parandustele ja vaidlustamisele. Soovime mõnda nendest õigustest täpsemalt selgitada:

Teie andmed ja õigus parandustele

Teile edastatakse kindlasti teavet teie isiklike andmete kohta, mille me oleme kogunud ja mida me kasutame. Kui teie andmed enam ei kehti või on puudulikud, võite nõuda nende muutmist või täiendamist.

Teie õigus isiklike andmete tühistamisele või kustutamisele

Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja kasutada „õigust unustamisele”. Sellisel juhul on meil kohustus teie isiklikud andmed kustutada ja teavitada kõiki, kellele on teie isiklikud andmed edastatud, teie soovist need kustutada. Teiepoolne nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta teie nõusoleku kehtivuse ajal toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

 

Kui kaua minu isiklikke andmeid säilitatakse?

Teie isiklikke andmeid säilitatakse seni, kuni te nõusoleku tagasi võtate. Sellele vaatamata võidakse teie andmeid kasutada pärast nõusoleku tagasivõtmist juhul, kui see on seotud seadusest tuleneva dokumenteerimiskohustusega (nt raamatupidamise ja maksuseadusest tulenevad kohustused), nõuete esitamise, sissenõutavaks muutumise või enda kaitsmisega selliste nõuete vastu. Sellisel juhul teavitame me teid teie andmete kasutamisest ja selle põhjusest ning hiljem ka kustutamisest.

Jätame endale õiguse kustutada selliste kandidaatide profiilid, kellele pole pikalt sobivat tööd leitud. Sellest hoolimata on teil alati võimalus luua uus profiil, kui soovite kandideerida mõnele huvipakkuvale ametikohale.

Juhime tähelepanu, et teatud kindlatel asjaoludel, mis tulenevad juriidilistest kohustustest, nõuete sissenõutavaks muutumisest, nõuete täitmisest või enda kaitsmisest selliste nõuete vastu, ei ole võimalik andmeid viivitamatult kustutada ning see võib võtta aega.

Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil alati õigus esitada kaebus andmekaitseametnikule.

Euroopa andmekaitseameti kontaktandmed leiate siit.

 

Kellega saan ma ühendust võtta?

Kui teil tekib küsimusi seoses andmekaitsedeklaratsiooniga või oma õiguste rakendamisega, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga:

 

Talentor Estonia OÜ (Talentor Estonia)

Email: dataprotection.estonia@talentor.com

 

Meie küpsiste (Cookies) kasutamise poliitika

Talentori veebileht kasutab tarkvara nimega Google Analytics, mis on Google, Inc poolt arendatud veebianalüütika teenus. Google Analytics kasutab küpsiseid – väikeseid tekstifaile, mis paigutatakse teie arvutisse veebilehe külastamise jälgimiseks. Google säilitab küpsiste poolt salvestatud andmeid veebilehe külastuse (muuhulgas IP aadresse) kohta USA-s asuvates serverites. Google kasutab salvestatud infot veebilehe külastuse hindamiseks, muuhulgas veebilehe aktiivsuse kohta raportite loomiseks ning teiste veebilehe ja interneti külastuse aktiivsusepõhiste teenuste pakkumiseks. Samuti võib Google edastada kogutud infot kolmandatele osapooltele juhul, kui selleks on seaduslik alus või kui Google kasutab info töötlemiseks kolmandaid osapooli. Google ei seo isiku IP-d ülejäänud Google poolt kogutud infoga. Teil ei ole kohustust küpsistega nõustuda, selleks tuleb veebilehitsejas teha vastavad seadistused, kuid seda tehes ei pruugi veebileht enam täies mahus kasutatav olla. Kodulehte kasutades nõustute sellega, et Google töötleb teie kohta kogutud andmeid eelpool mainitud viisil ja eesmärkidel.

Selleks, et takistada Google-l andmete kogumist ja kasutamist (küpsised ja IP), laadige alla ja paigaldage veebilehitsejale pistikprogramm, mille leiate siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?h

Ps, Google Analytics käivitatakse veebisaidil seadistusega – anonymizeIp – see garanteerib andmete anonüümsuse läbi IP-aadressi osalise varjamise.

Rohkem infot andmete kasutamist ning privaatsust puudutavate tingimuste kohta leiab siit:

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html ja http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html

 

Uudiskiri

Kasutame uudiskirjade saatmiseks MailChimpi ning meil on MailChimpiga kehtiv andmekaitse kokkulepe. Alljärgnev on MailChimpi privaatsuspoliitika.

Me saadame uudiskirju ainult nendele kontaktidele, kes on selleks soovi avaldanud ning andnud vabatahtlikult nõusoleku isiklike andmete töötlemiseks ning nende põhjal uudiskirja saatmiseks.

MailChimp on veebiturunduse platvorm, mida juhib The Rocket Science Group LLC ning mille peakontor asub USA-s Georgia osariigis.

Teenus lubab Klientidel muuhulgas saata ning hallata emailiturunduse kampaaniaid ning kuvada reklaame. MailChimp pakub lisaks ka muid teenuseid, näiteks reaalajas andmeanalüüsi.

MailChimp on TRUSTe poolt auditeeritud ettevõte. Ettevõtted, millel on TRUSTe “Tõendatud privaatsus”-e märk, on tõendanud, et nende privaatsusprogrammid, deklaratsioonid ja praktikad vastavad EU-US Privacy Shield ning/või Swiss-US Privacy Shield tingimustele.

Võta meiega ühendust

Homsed talendid leiad meie abiga!

Meie värbajad ja sihtotsingu konsultandid ootavad sind! Aitame värvata sobiva inimese Sinu meeskonda. Võta meiega ühendust ning leiame teile parimad juhid ja spetsialistid läbi kõrgetasemelise sihtotsingu. Sihtotsing on kiire viis leida hea kandidaat õigele ametikohale.

  Lisada saab kuni 12 MB suuruseid PDF või Word dokumente.

  Talentor Estonia OÜ

  Mustamäe tee 5
  10616, Harjumaa Tallinn
  Eesti

  Kuulume rahvusvahelisse Talentor International gruppi. Talentor on juhtide otsingu- ja värbamisorganisatsioon keskastme- ja tippjuhtide ametikohtadele. Oleme üks maailma 20 parimast juhtide otsinguvõrgustikust, millel on sõltumatud partnerid üle kogu maailma. Meie rahvusvahelisest võrgustikust leiad värbaja rohkem kui 30st riigist.