Sinu homsed
talendid on siin

Privaatsuspoliitika

Andmekaitsedeklaratsioon ja teabe edastamine

Preambul

Esmalt kõige olulisemast: me hoiame teie isiklikud andmed konfidentsiaalsena ja järgime kehtivat andmekaitse regulatsiooni.

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, missugustel põhimõtetel töötleme teie isikuandmeid osaühingus Talentor Estonia (edaspidi Talentor või meie). Soovime anda teile informatsiooni selle kohta, milliseid isiklikke andmeid me küsime, kui registreerite end meie värbamisportaali kasutajaks, milleks me neid andmeid vajame ja kelle poole saate küsimuste korral pöörduda.
Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on anda teile informatsiooni selle kohta, kuidas me võime teie isikuandmeid töödelda, kui kasutate meie veebilehte https://www.talentor.ee/ (edaspidi veebileht) ning teenuseid, näiteks personaliotsingut või muud nõustamist (edaspidi teenused).

Käesolevate andmekaitsetingimuste tähenduses on andmesubjektiks meie klient, kellele pakume oma teenuseid (edaspidi klient) või tööle kandideerija, kes muuhulgas kasutab meie teenuseid tööle suunamise eesmärgil või karjäärinõustamist (edaspidi kandidaat).
Talentor on käesolevate andmekaitsetingimuste tähenduses isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Teatud juhtudel on vastutavaks töötlejaks ka meie klient (kandidaadi potentsiaalne tööandja). Nendeks juhtudeks on näiteks olukorrad, kus kandidaat on osutunud valituks ning meie klient sõlmib kandidaadiga lepingu. Sellisele isikuandmete töötlemisele kohalduvad kliendi poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise tingimused. Palume selliste tingimuste kohta uurida täpsemalt potentsiaalselt tööandjalt.

Saate meie poole küsimuste korral pöörduda peatükis „Kontakt“ välja toodud kontaktandmete kaudu, kui teil peaks tekkima küsimusi seoses käesolevate andmekaitsetingimustega.

Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on meil õigus käesolevaid andmekaitsetingimusi muuta ning muudetud andmekaitsetingimused avaldatakse koheselt meie veebilehel.

 

Keda andmekaitsedeklaratsioon puudutab?

Deklaratsioon puudutab isikuid (edaspidi „kandidaadid”), kes esitavad Talentorile oma isiklikud andmed, kas vabale ametikohale kandideerimiseks või omal algatusel sooviavalduse saatmisel.

Kes me oleme?

Me oleme äriühing Talentor International GmbH (edaspidi „Talentor”) juriidilise aadressiga Viinis. Talentor on juhtivtöötajate otsimisega tegelev ettevõte peakontoriga Austrias, omades sealjuures rahvusvahelisi frantsiisipartnereid üle kogu maailma. Oma töös spetsialiseerume kõrgema ja keskmise taseme juhtivtöötajate otsimisele ning nõustamisele.

Talentor International GmbH, FN 389879b

Tegevdirektor: Michael Sarsteiner

Aadress: Universitätsring 8/6, 1010 Vienna

Telefon: +43 1 523 820-77

E-post: office@talentor.com

Meil on partnerid järgmistes riikides: https://talentor.com/locations

Tütarettevõtted

Meie äriühingu juurde kuuluvad emaettevõte ja Talentori frantsiisipartnerid, kellel on teie andmetele ligipääs.

– Emaettevõte on Austria turul tegutsev epunkt Internet Recruiting GmbH (juriidiline aadress: Harrachstraße 6, 4020 Linz), mis tegutseb aktiivselt spetsialistide ja juhtivtöötajate värbamisega. www.epunkt.com

– teeme globaalsel tasandil koostööd oma frantsiisipartneritega, kellega saate lähemalt tutvuda siin: https://talentor.com/locations

Kõigil Talentori tütarettevõtetel on kohustus tagada konfidentsiaalsus ja järgida kehtivat andmekaitseseadust.

 

Mis eesmärgil me teie andmeid kasutame?

Lähtume vastutava töötlejana isikuandmete töötlemisel kehtivast õigusest, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitletavatest õigusaktidest, nagu näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus või IKÜM).
Järgime isikuandmete töötlemisel isikuandme kaitse põhimõtteid, nagu näiteks minimaalsuse põhimõtet, mille kohaselt töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks.
Me kasutame teie andmeid karjäärinõustamiseks ja teile võimaliku töökoha pakkumiseks. Te võite registreerida end kandidaadiks ilma kindlale ametikohale kandideerimata. Niipea kui avaneb ametikoht, mis võib teile sobida, võtab teiega e-posti või telefoni teel ühendust Talentori konsultant, et järgmised sammud läbi arutada.

Kandidaadid võivad luua profiili ka kindlale ametikohale kandideerimiseks. Paraku ei pruugi vabale ametikohale kandideerimine alati tagada edu käimasoleval konkursil. Ka sellisel juhul võtab Talentori konsultant teiega e-posti või telefoni teel ühendust niipea, kui vabaneb teie profiilile vastav ametikoht.

Millisel õiguslikul alusel me teie isiklikke andmeid kasutame?

Me töötleme teie isiklikke andmeid teie nõusolekul. Meil pole luba kasutada teie isiklikke andmeid ilma teie nõusolekuta ja seda me ka ei tee. Lisaks kasutame andmeid oma juriidilist kohustuste täitmiseks ning seoses põhjendatud huviga (EL Isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6 paragrahv 1 punkt f), mis on seotud õigusnõuete esitamise ja teostamisega, samuti enda kaitsmisega selliste nõuete vastu. Võime töödelda isikuandmeid nõusoleku alusel (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a), kui olete andnud meile eraldi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku alusel töötleme teie isikuandmeid üksnes nõusolekus kindlaks määratud eesmärkidel ja nõusolekus välja toodud ulatuses. Lisaks märgime, et juhul, kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku alusel töötleme näiteks andmeid, mis on seotud pakkumiste saatmise või kandideerimise ning värbamise käigus esitatud andmetega.
Töötleme isikuandmeid üksnes kehtivast õigusest tulenevatel alustel. Õiguslikuks aluseks isikuandmete töötlemisel võib olla, kas teie antud nõusolek, lepinguga seotud kohustuse täitmine, seadusest tuleneva kohustuse täitmine või õigustatud huvi.
Lepingu täitmisega seotud eesmärkidel isikuandmete töötlemine
Võime töödelda isikuandmeid ka teenuse osutamiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks. (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt b). Tugineme sellisele õiguslikule alusele, kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Näiteks võime tugineda sellele õiguslikule alusele, kui osutame teile oma teenuseid.
Juriidilise kohustuse täitmiseks vajalik isikuandmete töötlemine.
Töötleme isikuandmeid siis, kui see võib olla vajalik mõne juriidilise kohustuse täitmiseks (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt c). See võib kõne alla tulla juhul, kui meilt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel. Samuti siis, kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan või kui oleme kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel.
Õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine.
Võime teatud olukordades töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik meie õigustatud huvi korral (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f). Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Töötleme õigustatud huvi alusel andmeid, mis on saadud andmesubjektilt või avalikest allikatest.
Isikuandmete töötlemiseks võib meil olla õigustatud huvi, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Näiteks võib selline vajadus tekkida olukorras, kus olete andmesubjektina on lepingut rikkunud.
Õigustatud huvi alusel töödeldud andmete säilitamisel lähtutakse seadusest tulenevast tähtajast, milleks on üldjuhul 3 aastat pärast teenuse pakkumist või 1 aasta pärast kandideerimisprotsessi lõppu. Täpsemalt säilitamistähtaegade kohta palume lugeda peatükist “Milliseid isiklikke andmeid me töötleme?”.

Teil pole õiguslikku ega lepingulist kohustust oma isiklikke andmeid avalikustada. Samas ei saa me teie isiklike andmeteta võtta teilt vastu tööle kandideerimise avaldusi ega teavitada teid sobivatest vabadest ametikohtadest.

Milliseid isiklikke andmeid me kogume ja kasutame?

Järgmised andmed kogume me siis, kui te profiili loote. Andmete töötlemine toimub hiljem.

– Isiklikud andmed (nt ees- ja perekonnanimi)

– Aadress

– Kontaktandmed (nt telefoninumber ja e-posti aadress)

– Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (nt CV või tunnistused/sertifikaadid)

– Töökogemus (nt eelnevate töökohtade teave)

– Haridus (nt õpingute või haridustaseme teave)

– Erialased nõudmised (nt töösuhte soovitud kestus, soovitud palk, etteteatamistähtaeg)

– Oskused ja kvalifikatsioon (nt täiendkoolitus, tunnistused, sertifikaadid, keeleoskus, hobid)

– (registreerimise või uuenduse) kuupäev ja kellaaeg

 

Talentori personalikonsultant täiendab teie andmeid värbamisprotsessi käigus:

– Teie profiiliga seotud töövestlused, märkmed ja märkused (nt põhjus, miks te soovite töökohta vahetada)

– Elamisluba (kandidaatidelt, kes pole ühegi Talentori liikmesriigi kodanikud)

– E-posti suhtlus konsultandiga

– Ametikohad, mida me teile soovitame või kuhu te kandideerite

– Profiili indekseerimine, et seda hõlpsamalt leida

Rõhutame siinjuures, et tervisega seotud andmed, rassilist või rahvuslikku päritolu puudutav info, poliitilised või religioossed vaated, kuuluvus ametiühingusse või seksuaalne orientatsioon kuuluvad sellise teabe hulka, mida peab eriti hoolikalt kaitsma. Soovitame teil seega selliseid andmeid meile mitte edastada ei CV-s ega muudes dokumentides.

 

Kas värbamisprotsessi käigus toimub profileerimine?

Meie värbamisprotsess ei ole automatiseeritud, mis võimaldaks kandidaate automaatselt kandideerimisprotsessist eemaldada või klientidele soovitada. Seda, millised kandidaadid millistele ametikohtadele suunata või milliseid andmeid klientidele edastada, otsustab alati Talentori vastutav personalikonsultant.

Kandidaadiprofiilid on andmebaasis märksõnadega tähistatud, et neid oleks kergem leida; see võimaldab ka sobilikke tööpakkumisi lihtsamalt edastada. Indekseerimine sisaldab oskuste ja kvalifikatsiooni või töökogemuse kohta käivaid andmeid kandideerimiseks vajalikelt dokumentidelt. Vabade ametikohtade olemasolul kasutatakse neid märksõnu selleks, et sobitada kandidaadiprofiil ja kõik muud andmed ametikohale esitatud nõudmistega.

Talentori konsultandid kasutavad ka otsingualgoritme, et sobitada kandidaadiprofiilid ametikohtadega. Sellise meetodi abil võib leida ka kandidaate, kes kasutavad kandideerimisdokumentides sünonüümseid väljendeid.

 

Kellele teie andmed edastatakse?

Me ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades. Samuti me ei edasta isikuandmeid Euroopa Majandusühendusest väljapoole.
Talentori töötajad

Sihtotstarbeliseks kasutamiseks pääsevad Talentori töötajad ja Talentori tütarettevõtete (lugege eespoolt) töötajad ligi andmetele, mis on nimetatud peatükis „Milliseid isiklikke andmeid me kogume ja kasutame?“

Talentori ärikliendid

Soovitame teile värbamisprotsessi raames sobivaid ametikohti. Kui olete Talentoris vestlusel käinud või kui oleme teiega ühendust võtnud, edastame teie andmed kindlate ametikohtade tarbeks klientidele individuaalselt. Klientidele ei tagata teie andmetele täielikku ligipääsu, vaid luuakse PDF-formaadis kokkuvõte. See kokkuvõte koostatakse seoses konkreetse ametikohaga ning seal on kirjas lähteandmed (isiklikud andmed, aadress ja kontaktandmed), teie tööalased nõudmised (näiteks soovitud palk või etteteatamistähtaeg) ning Talentori konsultandi hinnang vestluse ja märkmete põhjal. Meie klientidel on lepinguline konfidentsiaalsus- ja saladuse hoidmise kohustus.

Tehniliste teenuste pakkuja

Me võime kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid ning edastada sinu isikuandmeid potentsiaalsele tööandjale, kes on eraldiseisvaks vastutavaks töötlejaks. Meie poolt määratud volitatud töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks tehniliste teenuste pakkujad. Sellised teenuste pakkujad on näiteks meie värbamistarkvara tootja või serverimajutuse pakkuja, kes varustavad meid tarkvara toimimise jaoks vajaliku serveriga. Nendel teenusepakkujatel on teie andmetele hoolduse eesmärgil juhtumipõhine ligipääs. Neil on lepinguline konfidentsiaalsuskohustus ja lepinguline kohustus rakendada andmekaitse meetmeid ning me kontrollime regulaarselt nende meetmete järgimist.

Teiste osapoolte ligipääs

Võib juhtuda, et peame juhtumipõhiselt edastama teie andmed ametnikele või kohtule, et täita juriidilisi kohustusi ja kaitsta end õigusnõuete vastu.
Me kasutame volitatud töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses oleme veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.

 

Millised on minu õigused?

Me tagame kõik kehtivast õigusest andmesubjektile tulenevad õigused.
Vastavalt EL Isikuandmete Kaitse Üldmäärusele (artiklid 15 kuni 22) on teil õigus informatsioonile, tühistamisele, piirangutele, andmeedastusele, parandustele ja vaidlustamisele. Soovime mõnda nendest õigustest täpsemalt selgitada:

Juurdepääsuõigus

Teil on õigus igal ajal küsida, kas meil on teie kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me tema kohta töötleb.

Teie õigus isikuandmete parandustele

Teil on õigus taotleda meilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed.

Teie õigus isiklike andmete tühistamisele või kustutamisele

Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja kasutada „õigust unustamisele”. Sellisel juhul on meil kohustus teie isiklikud andmed kustutada ja teavitada kõiki, kellele on teie isiklikud andmed edastatud, teie soovist need kustutada. Teiepoolne nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta teie nõusoleku kehtivuse ajal toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

Teie õigus vastuväidete esitamisele

Teil on õigus esitada meile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui isikuandmete kasutamine põhineb meie õigustatud huvil.

Teie õigus piirata töötlemist

Teil on õigus nõuda, et me piiraks isikuandmete töötlemist kehtiva õiguse alusel, näiteks siis, kui me ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite.

Teie õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi

Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie antud nõusolekul, on teil igal ajal õigus meile antud nõusolek tagasi võtta.

Teie õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus saada meilt isikuandmed, mida olete meile ise esitanud ning mida töödeldakse teile nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et me edastaks need andmed mõnele muule vastutavale töötlejale.

Teie õigus esitada kaebus

Kui leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi, on teil alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.

Palume tähele panna, et käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või meie juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust alltoodud peatükis „Kellega saan ma ühendust võtta“ toodud kontaktandmetel.

 

Kui kaua minu isiklikke andmeid säilitatakse?

Teie isiklikke andmeid säilitatakse seni, kuni te nõusoleku tagasi võtate. Sellele vaatamata võidakse teie andmeid kasutada pärast nõusoleku tagasivõtmist juhul, kui see on seotud seadusest tuleneva dokumenteerimiskohustusega (nt raamatupidamise ja maksuseadusest tulenevad kohustused), nõuete esitamise, sissenõutavaks muutumise või enda kaitsmisega selliste nõuete vastu. Sellisel juhul teavitame me teid teie andmete kasutamisest ja selle põhjusest ning hiljem ka kustutamisest.

Jätame endale õiguse kustutada selliste kandidaatide profiilid, kellele pole pikalt sobivat tööd leitud. Sellest hoolimata on teil alati võimalus luua uus profiil, kui soovite kandideerida mõnele huvipakkuvale ametikohale.

Juhime tähelepanu, et teatud kindlatel asjaoludel, mis tulenevad juriidilistest kohustustest, nõuete sissenõutavaks muutumisest, nõuete täitmisest või enda kaitsmisest selliste nõuete vastu, ei ole võimalik andmeid viivitamatult kustutada ning see võib võtta aega.

Kuidas tagame isikuandmete turvalisuse?

Me kohustume tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid andmesubjektide õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendame isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil alati õigus esitada kaebus andmekaitseametnikule.

Euroopa andmekaitseameti kontaktandmed leiate siit.

 

Kellega saan ma ühendust võtta?

Kui teil tekib küsimusi seoses andmekaitsedeklaratsiooniga või oma õiguste rakendamisega, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga:

 

Talentor Estonia OÜ (Talentor Estonia)

Email: dataprotection.estonia@talentor.com

 

Meie küpsiste (Cookies) kasutamise poliitika

Talentori veebileht kasutab tarkvara nimega Google Analytics, mis on Google, Inc poolt arendatud veebianalüütika teenus. Google Analytics kasutab küpsiseid – väikeseid tekstifaile, mis paigutatakse teie arvutisse veebilehe külastamise jälgimiseks. Google säilitab küpsiste poolt salvestatud andmeid veebilehe külastuse (muuhulgas IP aadresse) kohta USA-s asuvates serverites. Google kasutab salvestatud infot veebilehe külastuse hindamiseks, muuhulgas veebilehe aktiivsuse kohta raportite loomiseks ning teiste veebilehe ja interneti külastuse aktiivsusepõhiste teenuste pakkumiseks. Samuti võib Google edastada kogutud infot kolmandatele osapooltele juhul, kui selleks on seaduslik alus või kui Google kasutab info töötlemiseks kolmandaid osapooli. Google ei seo isiku IP-d ülejäänud Google poolt kogutud infoga. Teil ei ole kohustust küpsistega nõustuda, selleks tuleb veebilehitsejas teha vastavad seadistused, kuid seda tehes ei pruugi veebileht enam täies mahus kasutatav olla. Kodulehte kasutades nõustute sellega, et Google töötleb teie kohta kogutud andmeid eelpool mainitud viisil ja eesmärkidel.

Selleks, et takistada Google-l andmete kogumist ja kasutamist (küpsised ja IP), laadige alla ja paigaldage veebilehitsejale pistikprogramm, mille leiate siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?h

Ps, Google Analytics käivitatakse veebisaidil seadistusega – anonymizeIp – see garanteerib andmete anonüümsuse läbi IP-aadressi osalise varjamise.

Rohkem infot andmete kasutamist ning privaatsust puudutavate tingimuste kohta leiab siit:

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html ja http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html

 

Uudiskiri

Kasutame uudiskirjade saatmiseks Smaily platvormi ning meil on Sendsmaily OÜ-ga kehtiv andmekaitse kokkulepe. Alljärgnev on Sendsmaily OÜ privaatsuspoliitika https://smaily.com/et/privaatsuspoliitika-ja-turvalisus/.

Me saadame uudiskirju ainult nendele kontaktidele, kes on selleks soovi avaldanud ning andnud vabatahtlikult nõusoleku isiklike andmete töötlemiseks ning nende põhjal uudiskirja saatmiseks.

Smaily on veebiturunduse platvorm, mida juhib Sendsmaily OÜ ning mille peakontor asub Tallinnas.

Teenus lubab Klientidel muuhulgas saata ning hallata emailiturunduse kampaaniaid ning kuvada reklaame. Sendsmaily OÜ pakub lisaks ka muid teenuseid, näiteks reaalajas andmeanalüüsi.

Võta meiega ühendust

Homsed talendid leiad meie abiga!

Meie värbajad ja sihtotsingu konsultandid ootavad sind! Aitame värvata sobiva inimese Sinu meeskonda. Võta meiega ühendust ning leiame teile parimad juhid ja spetsialistid läbi kõrgetasemelise sihtotsingu. Sihtotsing on kiire viis leida hea kandidaat õigele ametikohale.

  Lisada saab kuni 12 MB suuruseid PDF või Word dokumente.

  Talentor Estonia OÜ

  Mustamäe tee 5
  10616, Harjumaa Tallinn
  Eesti

  Kuulume rahvusvahelisse Talentor International gruppi. Talentor on juhtide otsingu- ja värbamisorganisatsioon keskastme- ja tippjuhtide ametikohtadele. Oleme üks maailma 20 parimast juhtide otsinguvõrgustikust, millel on sõltumatud partnerid üle kogu maailma. Meie rahvusvahelisest võrgustikust leiad värbaja rohkem kui 30st riigist.